Terma & Syarat

Dengan menggunakan laman web Akademi2u.com (“Perkhidmatan”), atau mana-mana perkhidmatan E-Skills Training & Consultancy (“Akademi2u”), anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat berikut (“Syarat Penggunaan”).

Hubungan Kami

 • Dengan mengakses dan menggunakan produk dan perkhidmatan kami, anda bersetuju untuk mematuhi Terma Penggunaan yang disenaraikan di sini serta Dasar Privasi kami.
 • Kami bersetuju untuk melakukan yang terbaik untuk memberikan perkhidmatan berkualiti kepada anda. Sebagai balasan, anda bersetuju untuk menahan diri dari aktiviti yang mengganggu atau melarang kami daripada menyediakan perkhidmatan ini kepada anda.
 • Dengan menggunakan perkhidmatan kami, anda bersetuju untuk mengaksesnya melalui antara muka kami dan tidak cuba menghalang sistem kami.
 • Kami berhak untuk menamatkan akaun anda atau berhenti memberikan produk dan perkhidmatan sekiranya anda melanggar Syarat Penggunaan kami.
 • Sekiranya anda membuat keputusan untuk tidak lagi menggunakan produk kami, anda boleh menamatkan perjanjian anda pada bila-bila masa dengan meminta akaun anda dimusnahkan.

Tanggungjawab anda

 • Anda mesti berumur 13 tahun ke atas untuk menggunakan Perkhidmatan ini.
 • Anda mesti memberikan alamat e-mel yang sah, dan maklumat lain yang diperlukan.
 • Anda mesti memastikan maklumat akaun anda tetap tepat.
 • Anda bertanggungjawab untuk menyelamatkan kelayakan akaun anda. Aktiviti akaun adalah tanggungjawab anda, jadi kami mencadangkan menyimpan maklumat ini di tempat yang aman.
 • Akaun anda hanya boleh digunakan oleh satu orang atau entiti undang-undang.
 • Anda bertanggungjawab terhadap kandungan yang dipaparkan dan sebarang aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda.
 • Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas keputusan yang anda buat atau tindakan anda melampaui skop produk kami.
 • Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan untuk sebarang tujuan yang tidak sah atau tanpa kebenaran. Anda tidak boleh, dalam penggunaan Perkhidmatan, melanggar mana-mana undang-undang di bidang kuasa anda (termasuk undang-undang hak cipta atau tanda dagangan).
 • Produk kami adalah untuk kegunaan peribadi anda. Kami berusaha keras untuk memberi anda produk berkualiti dan mengharapkan anda tidak akan cuba menjual semula, menyalin atau membuat produk kami tersedia kepada orang lain tanpa kebenaran bertulis kami.

Perkhidmatan Kami

 • Kami secara konsisten menambah dan menambah baik produk dan perkhidmatan kami. Kami boleh mengemas kini, menambah, atau mengalih keluar produk tanpa notis terlebih dahulu.
 • Kami berusaha untuk memberikan anda pengalaman pelanggan yang luar biasa dan sentiasa terbuka kepada cadangan, ulasan, dan maklum balas menerusi cara komunikasi kami yang disediakan.
 • Kami mahu anda belajar dan berseronok melakukannya semasa menggunakan produk kami, namun kami tidak dapat menjamin ini akan berlaku.
 • Kami bekerja dengan gigih untuk memastikan produk dan perkhidmatan kami tersedia dan boleh dipercayai. Kerana sifat perniagaan kita, ini bukanlah sesuatu yang kita boleh sentiasa mengawal atau menjamin.

Pendaftaran Langganan Akademi2u individu dirujuk sebagai “Pendaftaran Individu” dan langganan kumpulan sebagai “Pendaftaran Pasukan”.

 1. Kad kredit yang sah atau akaun PayPal yang telah diluluskan dengan betul diperlukan untuk pembayaran.
 2. Anda juga boleh membayar menggunakan perkhidmatan pemindahan bank langsung.
 3. Perkhidmatan ini dibilkan terlebih dahulu secara bulanan, seperti yang ditentukan oleh tarikh pendaftaran awal anda. Tarikh itu boleh beralih dari masa ke masa disebabkan oleh tempoh berlainan yang berlainan.
 4. Semua pelan pendaftaran akan diperbaharui secara automatik melainkan jika pelanggan secara tidak sengaja menyahaktifkan pendaftaran mereka, yang boleh dilakukan dari halaman Akaun mereka.
 5. Semua yuran pendaftaran tidak termasuk semua cukai, levi, atau tugas yang dikenakan oleh pihak berkuasa cukai. Anda bertanggungjawab untuk membayar semua cukai, levi, atau tugas tersebut.
 6. Apabila kerusi ditambah ke pasukan yang didaftarkan, caj pro-rated untuk kerusi baru akan dibuat dengan segera berdasarkan baki bilangan hari dalam kitaran bil semasa anda. Harga tempat duduk penuh hanya akan dikenakan apabila enrolmen seterusnya diperbaharui.
 7. Penurunan Perkhidmatan anda mungkin menyebabkan kehilangan kandungan, ciri, atau keupayaan akaun anda. Akademi2u tidak menerima apa-apa liabiliti untuk kerugian sedemikian.

Pembatalan dan Penangguhan

 1. Anda bertanggungjawab untuk membatalkan langganan anda dengan betul. Anda boleh melakukannya pada bila-bila masa dengan mengklik pada pautan “Akaun Saya” dalam navigasi di bahagian atas skrin. Bahagian langganan membolehkan anda untuk “menyahaktifkan” langganan anda buat sementara waktu atau secara tak terduga.
 2. Jika anda menyahaktifkan langganan sebelum penghujung kitaran pengebilan semasa anda, pembatalan anda akan berkesan pada hari kitaran seterusnya ditetapkan untuk bermula. Sementara itu, anda akan mengekalkan akses ke Perkhidmatan kami.
 3. Akademi2u, mengikut budi bicara mutlaknya, berhak untuk menggantung atau menamatkan akaun anda dan menolak apa-apa dan semua penggunaan semasa atau masa depan Perkhidmatan, atau mana-mana perkhidmatan Akademi2u yang lain, atas sebab apa saja pada bila-bila masa. Penamatan Perkhidmatan tersebut akan menyebabkan penyahaktifan atau penghapusan Akaun anda atau akses anda ke Akaun anda. Akademi2u mempunyai hak untuk menolak perkhidmatan kepada sesiapa atas sebarang sebab pada bila-bila masa.

Pengubahsuaian kepada Perkhidmatan dan Harga

 1. Akademi2u berhak pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa untuk mengubahsuai atau menamatkan, secara sementara atau secara kekal, Perkhidmatan (atau mana-mana bahagiannya) dengan atau tanpa notis. Sebagai contoh, Perkhidmatan ini mungkin dilumpuhkan untuk sementara waktu untuk penyelenggaraan.
 2. Harga semua Perkhidmatan, termasuk yuran pelan langganan bulanan, boleh berubah dengan notis 30 hari dari Akademi2u. Notis tersebut boleh diberikan pada bila-bila masa dengan menyiarkan perubahan pada Laman Akademi2u (akademi2u.com) atau melalui e-mel.
 3. Sekolah Kod tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau kepada mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan atau penangguhan Perkhidmatan.

Promosi

 1. Akademi2u berhak pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa untuk mengubah atau menghentikan promosi dan / atau diskaun dengan atau tanpa notis. Sekiranya promosi atau diskaun berakhir, kami akan melakukan yang terbaik untuk memberi notis lanjut, tetapi tidak dijamin.
 2. Apa-apa kredit akaun yang terkumpul tidak boleh digunakan di kedai, tetapi hanya boleh digunakan untuk langganan akses Akademi2u bulanan. Baucer, promosi, dan kredit semuanya boleh dilaraskan atau dikeluarkan pada bila-bila masa tanpa notis lanjut.
 3. Mata Akademi2u digunakan sebagai metrik pencapaian dan kejayaan dalam kursus. Mata tidak boleh ditebus untuk kredit atau sebarang nilai wang pada masa ini.

Hakcipta

 1. Perhatian dan rasa Perkhidmatan adalah Hak Cipta © 2017 E Skills Training & Consultancy. Hak cipta terpelihara. Anda tidak boleh menduplikasi, menyalin, atau menggunakan semula mana-mana bahagian HTML atau CSS, Javascript, atau elemen reka bentuk atau konsep tanpa kebenaran bertulis daripada Akademi2u.

Syarat Umum

 1. Penggunaan Perkhidmatan anda adalah satu-satunya risiko anda. Perkhidmatan ini disediakan berdasarkan asas “sebagaimana adanya” dan “tersedia”.
 2. Sokongan teknikal hanya disediakan untuk membayar pemegang akaun dan hanya tersedia melalui e-mel. Sokongan hanya tersedia dalam bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.
 3. Anda memahami bahawa Akademi2u menggunakan vendor pihak ketiga dan rakan kongsi hosting untuk menyediakan perkakasan, perisian, rangkaian, penyimpanan dan teknologi yang diperlukan yang diperlukan untuk menjalankan Perkhidmatan.
 4. Anda tidak boleh mengubah suai, menyesuaikan diri, atau menggodam Perkhidmatan atau mengubah suai laman web yang lain supaya secara palsu menyatukan bahawa ia berkaitan dengan Perkhidmatan, Akademi2u, atau mana-mana perkhidmatan Akademi lain.
 5. Anda bersetuju untuk tidak mengeluarkan semula, menduplikasi, menyalin, menjual, menjual semula atau mengeksploitasi mana-mana bahagian Perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan atau akses kepada Perkhidmatan tanpa kebenaran bertulis daripada Akademi2u.
 6. Penipuan, fizikal, bertulis atau penyalahgunaan lain (termasuk ancaman penyalahgunaan atau balasan) dari mana-mana pelanggan, pekerja, ahli, atau pegawai Akademi2u akan mengakibatkan penamatan akaun segera.
 7. Anda tidak perlu memuat naik, menyiarkan, mengehos, atau menghantar e-mel yang tidak diminta, atau “spam”.
 8. Anda tidak boleh menghantar mana-mana cacing atau virus atau mana-mana kod yang merosakkan.
 9. Sekiranya penggunaan jalur lebar anda ketara melebihi penggunaan jalur lebar purata (seperti ditentukan oleh Akademi2u) dari pelanggan Akademi2u yang lain, kami berhak untuk segera menyahdayakan akaun anda atau mendaptkan hosting fail anda sehingga anda dapat mengurangkan penggunaan jalur lebar anda.
 10. Akademi2u tidak menjamin bahawa (1) perkhidmatan itu akan memenuhi keperluan khusus anda, (2) perkhidmatan itu tidak terganggu, tepat pada masanya, selamat, atau bebas daripada kesalahan, (3) hasil yang mungkin diperolehi daripada penggunaan Perkhidmatan ini akan tepat atau boleh dipercayai, (4) kualiti produk, perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain yang dibeli atau diperoleh oleh anda melalui perkhidmatan tersebut akan memenuhi jangkaan anda, dan (5) sebarang kesalahan dalam Perkhidmatan akan diperbetulkan.
 11. Anda secara jelas memahami dan bersetuju bahawa Akademi2u tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas, berbangkit atau teladan, termasuk ganti rugi untuk kehilangan keuntungan, muhibah, penggunaan, data atau kerugian tidak ketara lain (walaupun Akademi2u Telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan sedemikian), yang disebabkan oleh: (1) penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan itu; (2) kos perolehan barang dan perkhidmatan gantian yang terhasil daripada apa-apa barang, data, maklumat atau perkhidmatan yang dibeli atau diperoleh, atau mesej yang diterima atau transaksi yang dibuat melalui atau dari perkhidmatan itu; (3) akses tanpa izin kepada atau pengubahan penghantaran atau data anda; (4) pernyataan atau kelakuan mana-mana pihak ketiga mengenai perkhidmatan itu; (5) atau apa-apa perkara lain yang berkaitan dengan perkhidmatan.
 12. Kegagalan Akademi2u untuk menjalankan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Syarat Perkhidmatan tidak boleh menjadi penepian hak atau peruntukan itu. Syarat Perkhidmatan merupakan keseluruhan perjanjian antara Anda dan Akademi2u dan mengawal penggunaan Perkhidmatan Anda, menggantikan perjanjian sebelumnya antara Anda dan Akademi2u (termasuk versi sebelumnya dari Syarat Perkhidmatan). Anda bersetuju bahawa Syarat Perkhidmatan ini dan penggunaan Perkhidmatan ini tertakluk di bawah undang-undang Malaysia.
 13. Soalan mengenai Syarat Perkhidmatan harus dihantar untuk support [at] sri2u.com.

Tarikh Kemaskini : 2 Januari 2021

Kursus Online Jahitan Akademi2u©